İç Yönetmelik


TÜRKİYE FUAR YAPIMCILARI DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

1.Türkiye’de fuarcılık mesleğinde faaliyette bulunan kuruluşlar aşağıda belirtilen gayeleri gerçekleştirmek düşüncesi ve temsilcileri vasıtası ile Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği bünyesinde bir araya gelmeyi kararlaştırmışlardır.

2.Dernek amacına ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur:

2.1.Türkiye’de fuarcılık mesleğinin icrası için ilgili bakanlıklarca ve diğer resmi kurumlarca çıkartılmış veya çıkartılacak yönetmeliklere görüş bildirmek ve yönetmeliklerin üyelerinin haklarını korur biçimde hazırlaması için gayret göstermek, meslek standartlarını tespit etmek, meslek ahlakını korumak.

2.2.Fuarcılık mesleğinde faaliyette bulunan kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak çalışma disiplinlerini oluşturmak; teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden dernek üyelerine bilgi vermek. Dernek üyeleri için eğitici seminerler hazırlamak.

2.3.Yurt dışı meslek örgütlerinde ülke fuarcılık kuruluşlarını temsil etmek, yabancı ülkeler ilgili dernekleri ile işbirlikleri oluşturmak.

2.4.Fuarcılık mesleğine hizmet veren tüm meslekler ile işbirliği yapmak, ilişkileri geliştirmek.

2.5.Türkiye’de ve Türkiye’yi temsilen yurt dışında yapılacak fuarların uluslararası standartlara uygun yapılabilmesini sağlamak.

2.6.Fuarcılık mesleğinde kalite ve verimliliği arttırmak amacı ile her türlü teknik, ticari ve ekonomik araştırmalar yaptırmak, yapılan araştırmaları yakinen takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek.

2.7.Fuarlara katılan veya katılabilir potansiyel firma elemanlarını fuarcılık konusunda bilgilendirmek. Onlar için eğitim seminerleri hazırlamak.

2.8.Teknoloji transferleri ve lisans konularında ilgili tüm kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak.

2.9.Üyeleri ile ilgili kanun, kararname, plan ve program konularında görüşleri tespit ederek yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak.

2.10.Türkiye’nin ve Türkiye’de yapılan fuarların tanıtımına ilişkin yurt dışı fuar sergi ve seminerlere katılmak.

2.11.Türkiye’de fuarcılık politikalarının oluşturulması ve bu politikaların gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.

2.12.Üyelerine ekonomik, teknolojik, idari, hukuki, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermek. Fuarcılık konularının geliştirilmesi, arttırılmasına ilişkin faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.

3-Firmalar, Dernekte Tüzel Kişi olarak bir üye ile temsil edilebilecekleri gibi, her kuruluş ayrıca fuarcılık faaliyetinde görev yapan en çok 5 (beş) gerçek kişi ile de Dernekte kendi firmasını temsil ettirebilir. İlgili kuruluştan ayrılan temsilcinin dernek üyeliği kendiliğinden düşer. Kuruluş temsilci veya temsilcilerini gerektiğinde değiştirerek yerine yenilerini tayin edebilir, değiştirilen üyelerden giriş aidatı alınmaz.

4.Derneğe temsilcileri vasıtası ile katılan ve bu yolla temsil edilen firmalar Dernek Ana Tüzüğünü ve İç Yönetmelik hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

5.Dernek üyelerinin bağlı bulunduğu kuruluş veya firmalar, Dernek Ana Tüzüğünde öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi ve derneğe gerekli gelir kaynağının sağlanması için, genel kurulca kabul ve tasvip edilmiş bütçenin gerektirdiği masraf bölümünü masraflara katılma payı olarak karşılamayı kabul ederler. Masraflara katılma payı her kuruluşun yurt içinde hazırladığı fuar sayısı ile tespit edilir. Her yıl için yılın ilk altı ve ikinci altı ayında Türkiye içinde her fuar için kabul edilmiş bir ücret ilgili kuruluş tarafından derneğin masraflarına katılma payı olarak ödenecektir. Bu rakamlar gider bütçesi baz alınarak her genel kurulda yıllık olarak tespit edilir. O yıl içinde fuar hazırlamayan kuruluştan yılın ilk yarısı için en az bir fuar hazırlanması kabulü ile katkı payı alınır. Fuarcılık sektörüne destek verdikleri için Derneğe üye olan kuruluşlar her yıl bir fuar katkı payı bedelini bağış olarak verirler. Derneğin masraflarına katılma payı genel kurulca benimsenecek ve kabul edilecek başka esaslara göre de tespit edilebilir.

6.Dernekte temsilcisi bulunan kuruluşlar bu iç yönetmeliğe uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. Dernekte temsilci bulundurmaktan vazgeçen kuruluşlar bu kararlarını en az 3 (üç) ay önceden yazılı olarak bildirmeleri halinde, taahhütleri ancak üç aylık süreninin tamamlandığı tarihte son bulur.

7.Derneğe yeni katılmak isteyen kuruluştan giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere beher temsilcisi için ayrı ayrı ödenti alınır. Bu ödenti miktarı her yıl için Genel Kurul' ca belirlenir.

8.Dernekte kuruluşları temsil eden gerçek ve Tüzel kişi üyelerden her yıl için yıllık aidat alınır. Bu aidatın miktarı Genel Kurul 'ca belirlenir.

9.Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Tüzüğünün üyelik maddesine uygun olarak fuarcılık alanında en az 1 (bir) yıldan beri faaliyette bulunmayan fuarcılık kuruluşlarının kurumsal yetkilileri bu süre dolana kadar yönetim kurulu kararı ile derneğe aday üye olarak alınabilirler. Aday üyelerin oy hakkı yoktur. Ancak bu iç yönetmelikteki tüm maddi hükümlere uymaları zorunludur.

10.Dernek masraflarının karşılanabilmesi için, bu masraflara katılma payı adı altında Derneğe üye kuruluşların yurt içinde yaptıkları her bir fuar için Genel Kurul' ca tespit edilen dernek masraflarına katılma payı ödemeleri karşılığı dernek amblem ve logosunu kendi basılı evraklarında ve tanıtım malzemelerinde, üye olduklarını belirterek, serbestçe kullanabilirler.

İÇ YÖNETMELİĞİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ